Telefon
-

Směrnice o ochraně dat

Ochrana osobních údajů u CASAMUNDO
Naši uživatelé jsou pro CASAMUNDO těmi nejdůležitějšími lidmi. Proto je dodržování předpisů o ochraně osobních údajů pro CASAMUNDO nanejvýš důležité. Zde uvádíme informace o zacházení s osobními údaji.

V případě zvlášť důvěrných údajů používáme pro větší bezpečnost šifrování SSL (např. pro záznam o platbě nebo Vaši poptávku).
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro nabídky společnosti CASAMUNDO GmbH na webových stránkách www.casamundo.cz, a rovněž pro všechny aplikace zveřejněné společností CASAMUNDO. Odpovědnou společností ve smyslu Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO), a Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) je společnost

CASAMUNDO GmbH
Drehbahn 7
20354 Hamburg

E-mail: infonull@nullcasamundo.cz

Webové stránky: www.casamundo.de

Tel. +49 (0)40-6094090-0
Fax +49 (0)40-6969198-99.

CASAMUNDO zpracovává osobní údaje výhradně v mezích zákonných ustanovení, především Evropského nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO) a Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).
To znamená, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází pouze ve dvou případech: Buď existuje zákonná výjimka z principiálního zákazu zpracování osobních údajů, nebo jste nám výslovně sdělili svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Všichni pracovníci společnosti CASAMUNDO jsou samozřejmě zavázáni k utajení osobních údajů, pokud k nim mají přístup.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží k informaci o způsobu, rozsahu a účelu získávání a zpracování osobních údajů. Společnost CASAMUNDO navíc tímto prohlášením o ochraně osobních údajů objasňuje příslušným osobám jejich práva.

Společnost CASAMUNDO, vzhledem ke své odpovědnosti, realizovala řadu technických a organizačních opatření pro co možná nejspolehlivější ochranu osobních údajů, které zpracovává prostřednictvím svých internetových stránek a aplikací. Přesto však může internetový přenos dat zásadně vykazovat bezpečnostní mezery, takže 100% ochranu nelze nikdy zaručit.

1. Definice pojmů

Pro snadnou čitelnost a srozumitelnost našeho prohlášení o ochraně osobních údajů používáme ve společnosti CASAMUNDO tytéž pojmy, které stanovila DS-GVO. Pro optimální čitelnost následně podrobněji vysvětlujeme pojmy používané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů:

a)    osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují ke konkrétní identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (následně označované jako „subjekt údajů“). Jako na identifikovatelnou osobu se pohlíží na takovou fyzickou osobu, kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat přiřazením k nějaké identifikaci, například ke jménu, průkazu totožnosti, lokalizačním údajům, online charakteristice nebo k jedné či více specifickým vlastnostem, které jsou vyjádřením fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní či sociální identity této fyzické osoby.

b)    subjekt údajů

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje společnost CASAMUNDO zpracovává.

c)    zpracování

Zpracování je každá operace související s osobními údaji (prováděná s pomocí automatizovaných procesů či bez nich), nebo soubor takových operací, při kterém dochází k vyhledávání, získávání, organizaci, řazení, ukládání, přizpůsobování či měnění, načítání, dotazování, používání, zpřístupnění přenosem, zpracování nebo jiná forma přípravy, porovnávání nebo propojování, omezování, mazání či ničení.

d)    pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, kterým již není možné tyto údaje přiřadit specifickému subjektu údajů bez použití dalších dodatečných informací. To je splněno, pokud se tyto dodatečné informace uchovávají samostatně a podléhají technickým a organizačním opatřením, které zaručují, že se osobní údaje nepřiřadí identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

e)    správce nebo zpracovatel

Správcem nebo zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, správní orgán, zařízení nebo jiné místo, které samostatně či ve spolupráci s dalšími rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud stanovuje účel a prostředky tohoto zpracování právo EU nebo právo členských států, může správce tomuto právu podléhat, resp. mohou být určitá jím specifikovaná kritéria stanovena podle práva unie nebo práva členských států.

f)    souhlas

Souhlasem se rozumí informovaný a dobrovolný jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým ve formě prohlášení nebo jiným jednoznačným potvrzením dává na vědomí, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní situaci.

2. Všeobecné informace ke zpracování údajů

a)    Rozsah zpracování

Společnost CASAMUNDO zpracovává osobní údaje svých uživatelů a zákazníků zásadně jen v takovém rozsahu, jaký je nezbytný pro tvorbu funkčních webových stránek a aplikací a poskytování služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pouze po souhlasu uživatele nebo pokud zpracování údajů povolují zákonné předpisy.

b)    Právní základ pro zpracování

Čl. 6, odst. 1 písmeno a DS-GVO je pro naši společnost právním základem pro operace zpracování, pro něž vyžadujeme souhlas pro určitý účel zpracování.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jak je tomu například při operacích zpracování, které jsou nutné pro dodávku zboží nebo poskytnutí služby, zakládá se zpracování na čl. 6, odst. 1 písm. b DS-GVO. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro opatření přijatá před uzavřením smlouvy, například v případě poptávky po našich produktech či službách.

Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, kvůli které je zpracování osobních údajů nutné, například plnění daňových povinností, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GVO.

Nakonec se mohou operace zpracování zakládat na čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Na tomto právním základu se zakládají operace zpracování, na něž se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo někoho dalšího, a to v případě, že zájmy, základní práva a základní svobody subjektu nepřevažují.

c)    Mazání a ukládání údajů

Osobní údaje se vymažou nebo zablokují, jakmile pomine účel pro jejich uložení. Kromě toho naše společnost ukládá osobní údaje do té míry a v rozsahu, který stanovují evropští a vnitrostátní zákonodárci v nařízeních, zákonech nebo dalších předpisech, kterým CASAMUNDO podléhá. 

3. Údaje, které nám aktivně poskytujete

Společnost CASAMUNDO zpracuje Vaše údaje, které nám aktivně poskytnete při rezervaci, když si objednáte náš informační zpravodaj nebo využijete možnosti kontaktu a komentáře.

a)    Získání údajů v rámci rezervace

V rámci operace rezervace nebo při žádosti o rezervaci, resp. možnosti rezervace zaznamenáme do naší zákaznické kartotéky přes masku rezervace Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, IP adresu a e-mailovou adresu a případně údaje nezbytné pro dohodnutý způsob platby. Pokud s tím nesouhlasíte, na Vaši žádost veškeré údaje po vyřízení operace zakázky zase vymažeme, pokud to není v rozporu s jinými právními předpisy.

V případě rezervace předáme Vaše údaje příslušné cestovní agentuře, aby se cestovní smlouva zrealizovala. Podle sídla cestovní agentury mohou být přitom Vaše údaje předány také instituci, která leží mimo rámec Evropského hospodářského prostoru (např. do USA).

Pokud to bude nezbytné, budou Vaše osobní údaje předány pro plnění smlouvy v rámci zákonných ustanovení našemu smluvnímu pojišťovacímu partnerovi, společnosti Europäische Reiseversicherung AG (ERV). Přitom používaná SSL operace patří k nejvyššímu standardu bezpečnosti na internetu. Vaše osobní údaje jsou tedy během přenosu nejlépe chráněné před přístupem ostatních.

Účelem zpracování je plnění příslušné smlouvy vůči Vám v souladu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami (https://www.casamundo.cz/info/ochrana-udaju). Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO („Plnění smlouvy“).

Vaše osobní údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu jejich získání už nebudeme potřebovat. Potom se jedná o případ, kdy už nejsou údaje pro plnění smlouvy potřeba. I po ukončení smlouvy však může být nutné uložit osobní údaje, které potřebujeme, abychom dostáli našim smluvním nebo zákonným povinnostem.

b)    Možnost kontaktování přes internetové stránky

Internetové stránky CASAMUNDO obsahují z důvodu zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlé elektronické navázání kontaktu a komunikaci s námi, což rovněž zahrnuje všeobecnou adresu a e-mailovou adresu. Jakmile subjekt údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře naváže kontakt se zpracovatelem, automaticky se uloží osobní údaje zprostředkované subjektem údajů. Tyto osobní údaje zprostředkované dobrovolně subjektem údajů se uloží pro účel zpracování nebo navázání kontaktu se subjektem údajů.

K předání těchto osobních údajů dalším osobám nedojde. Údaje se použijí výhradně pro zpracování komunikace.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO („oprávněný zájem“) nebo, pokud Vaše komunikace směřuje k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování č. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO.

Vaše osobní údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu jejich získání už nebudeme potřebovat. Potom se jedná o případ, kdy už nejsou údaje pro zodpovězení nebo realizaci Vaší poptávky potřeba. I po realizaci však může být nutné uložit osobní údaje, které potřebujeme, abychom dostáli našim smluvním nebo zákonným povinnostem.

c)    Využití Live-Chat

V našem Live-Chatu máte možnost chatovat s pracovníkem servisního centra společnosti CASAMUNDO v reálném čase. Ten Vám poskytne podporu při zodpovězení Vašich otázek. Před zahájením chatové konverzace budete požádání, abyste zadali svou e-mailovou adresu. Vaši e-mailovou adresu budeme potřebovat, aby Vám náš servisní pracovník mohl následně na Vaši žádost zaslat průběh konverzace. Kromě e-mailové adresy se zaznamená i Vaše IP adresa. Během konverzace můžete být požádání o poskytnutí dalších osobních údajů, které budou potřeba pro zpracování Vašeho dotazu.
Údaje/procesní data shromážděná během našeho živého chatu, resp. z nich vytvořená historie bude Vašim partnerům chatování při obnovení komunikace při Live-Chatu k dispozici prostřednictvím cookie, nainstalovaného na Vašem počítači, pokud jste ovšem daný cookie ve Vašem prohlížeči nezablokovali, neodmítli nebo nevymazali. Další informace k možnosti odmítnutí cookies, např. přes příslušné nastavení Vašeho prohlížeče, najdete v odstavci „Použití cookies“.
V případě rezervace nebo poptávky objektu se Vaše rezervační údaje potřebné pro účel plnění smlouvy předají našim partnerům nebo uloží v naší databázi zákazníků.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO („oprávněný zájem“) nebo, pokud Vaše komunikace směřuje k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování č. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO.

Vaše osobní údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu jejich získání už nebudeme potřebovat. Potom se jedná o případ, kdy už nejsou údaje pro zodpovězení nebo realizaci Vaší poptávky potřeba. I po realizaci však může být nutné uložit osobní údaje, které potřebujeme, abychom dostáli našim smluvním nebo zákonným povinnostem.

d)    Funkce komentářů v blogu CASAMUNDO

Společnost CASAMUNDO nabízí uživatelům na svém blogu možnost zanechávat individuální komentáře k jednotlivým příspěvkům blogu.

Pokud zanecháte na blogu komentář, kromě Vašeho komentáře se uloží a zveřejní i údaje o okamžiku zadání komentáře a rovněž Vaše uživatelské jméno (pseudonym). Kromě toho se zaprotokoluje IP adresa subjektu údajů přidělená Internet-Service-Providerem (ISP). Toto uložení IP adresy se provádí z bezpečnostních důvodů a pro případ, že subjekt údajů svým komentářem poruší práva dalších osob nebo uloží protiprávní obsah. Uložení těchto osobních údajů proto probíhá ve vlastním zájmu zpracovatele, aby se v případě porušení práva mohl osvobodit od obvinění ze zavinění. K předání těchto získaných osobních údajů dalším osobám nedojde, pokud není takové předání předepsané zákonem nebo není nezbytné pro právní obhajobu společnosti CASAMUNDO.

e)    Informační zpravodaj

Dále budete moci dostávat informační zpravodaj, pokud

 • se přihlásíte k odběru našeho informačního zpravodaje, my budeme používat údaje získané v příslušné zadávací masce; v tomto případě Vám nejprve zašleme potvrzovací email v postupu Double-Opt-In, který souží ke kontrole, zda vlastník e-mailové adresy jakožto subjekt údajů autorizoval příjem informačního zpravodaje; nebo
 • jste od nás získali zboží či služby, a přitom uložili svou e-mailovou adresu, tuto adresu můžeme využívat k zasílání informačního zpravodaje s podobným zbožím nebo podobnými službami. Využívání můžete kdykoli rozporovat, aniž by Vám přitom vznikly náklady nad rámec nákladů podle běžného základního tarifu.

Při přihlášení k odběru informačního zpravodaje navíc uložíme IP adresu přiřazenou Internet-Service-Providerem (ISP) počítačového systému používaného subjektem údajů v okamžiku přihlášení a rovněž datum a čas přihlášení. Získání těchto údajů je nezbytné, aby bylo případně možné později dohledat možné zneužití e-mailové adresy subjektu údajů a slouží tak jako právní zajištění zpracovatele.

Pro optimalizaci obsahu našeho informačního zpravodaje zaznamenáváme rezervace, prováděné přes různé počítače a přístroje. Pokud si nepřejete, aby byly takové údaje používané pro přípravu informačního zpravodaje, můžete odběr informačního zpravodaje ukončit.

Odběr našeho informačního zpravodaje může subjekt údajů kdykoli vypovědět. Pro účel odvolání souhlasu je v každém informačním zpravodaji příslušný odkaz. Alternativně můžete zasílání newsletteru odhlásit prostřednictvím e-mailové adresy infonull@nullcasamundo.cz

Právním základem pro zpracování Vašich údajů pro účel informačního zpravodaje přitom je čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO („Souhlas“) resp. čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO („oprávněný zájem na slušném přímém marketingu“).

Informační zpravodaje CASAMUNDO obsahují takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která se vloží do takových e-mailů, které se posílají ve formátu HTML, aby byl umožněn záznam logu a analýza logu. Díky tomu je možné statistické vyhodnocování úspěšnosti nebo neúspěšnosti marketingových online kampaní. Přitom se nezaznamenávají žádné osobní údaje.

Údaje získané prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v informačních zpravodajích zpracovatel uloží a vyhodnotí, aby mohl optimalizovat zasílání informačních zpravodajů a obsah příštích informačních zpravodajů ještě lépe přizpůsobit zájmům subjektu údajů. Tyto údaje se nepředávají dalším osobám. Subjekty údajů jsou kdykoli oprávněné odvolat prohlášení o souhlasu odevzdané v procesu Double-Opt-In, které se tohoto týká. Po odvolání zpracovatel tyto osobní údaje vymaže. Odhlášení informačního zpravodaje je společností CASAMUNDO automaticky považováno za odvolání.

4. Údaje, které se automaticky zjišťují a ukládají při vyhledání internetových stránek

Internetové stránky CASAMUNDO zaznamenávají při každém vyvolání internetových stránek subjektem údajů nebo automatizovaným systémem celou řadu všeobecných údajů a informací. Všeobecné údaje a informace se ukládají do logu serveru. Zaznamenávají se

 • používané typy a verze vyhledávačů,
 • operační systém přístupového systému,
 • internetové stránky, ze kterých se přístupový systém nebo subjekt údajů dostal na naše internetové stránky (tzv. referer),
 • podřazené stránky, které se aktivují prostřednictvím přístupového systému na našich internetových stránkách,
 • datum a čas přístupu na internetové stránky,
 • adresa internetového protokolu (IP adresa),
 • Internet-Service-Provider přístupového systému a
 • jiné podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení rizika v případě útoku na naše systémy informačních technologií.

Účelem zpracování je

 • správné zveřejnění obsahu našich internetových stránek,
 • optimalizace obsahu našich internetových stránek a reklamy, které tyto stránky využívají,
 • zajištění trvalé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich internetových stránek a rovněž
 • příprava informací nezbytných pro trestní řízení orgánům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku.

Tyto údaje a informace CASAMUNDO vyhodnocuje jednak ze statistických důvodů a dále s cílem zvýšit ochranu a zabezpečení dat v naší společnosti, čímž nakonec dojde i k zajištění optimální úrovně ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní data Server-Logfiles se ukládají odděleně od všech ostatních prostřednictvím osobních údajů subjektu údajů.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO („oprávněný zájem s ohledem na výše uvedené účely“).

Údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu jejich získání už nebudeme potřebovat. V případě sběru údajů pro přípravu webových stránek se jedná o situaci, kdy je relace ukončena, nejpozději však po sedmi dnech.

5. Použití „cookies“

Cookies jsou malé soubory, které Váš prohlížeč ukládá na „hard drive“ Vašeho počítače. Ty můžete kdykoli zase smazat, nebo je předem přes nastavení prohlížeče zamítnout.  Většina prohlížečů automaticky cookies akceptuje.
CASAMUNDO například používá dočasné „cookies“ v rezervačním systému a v rámci analýzy využívání webových stránek s „Google Analytics“.

Mnoho cookies obsahuje takzvané cookie-ID. Cookie-ID je jedinečný identifikátor souborů cookies. Skládá se z řady znaků, prostřednictvím kterých lze internetové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl cookie soubor uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Určitý internetový prohlížeč je možné přes jedinečné cookie-ID opět rozpoznat a identifikovat.

Díky použití cookies dokáže společnost CASAMUNDO nabídnout uživatelům těchto internetových stránek uživatelsky příjemné služby, které by bez použití cookies nebyly možné. Prostřednictvím cookies je možné optimalizovat informace a nabídky na našich internetových stránkách uživateli na míru. Cookies nám umožňují (jak již bylo uvedeno dříve) znovu identifikovat uživatele našich internetových stránek. Cílem této opětovné identifikace je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek.

Ukládání cookies našimi internetovými stránkami můžete kdykoli zabránit příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče. Tím natrvalo zabráníte ukládání cookies. Dále můžete již uložené cookies kdykoli smazat přes internetový prohlížeč nebo jiný software. To umožňují všechny standardní internetové prohlížeče. Pokud deaktivujete ukládání cookies v používaném internetovém prohlížeči, možná nebudete moci využívat všechny funkce našich internetových stránek.

Získávání a ukládání dat za účelem analýzy webu můžete kdykoli odmítnout s účinností do budoucna tím, že kliknete na následující odkaz: Klikněte prosím sem.

6. Používání našich aplikací

Pokud si chcete na mobilní zařízení nainstalovat a využívat aplikace týkající se našich internetových stránek, může dojít k přenosu informací o používaném zařízení, včetně jeho jedinečného identifikačního čísla. Naše aplikace a mobilní webové stránky shromažďují a zpracovávají Vaše osobní údaje velmi podobným způsobem, jako naše webové stránky. Většina mobilních koncových přístrojů povoluje deaktivaci lokálních služeb. Pokud máte dotazy ohledně deaktivace lokálních služeb, doporučujeme kontaktovat mobilního operátora nebo výrobce zařízení.

7. Využívání Cross-Device-Tracking

CASAMUNDO využívá Cross-Device-Tracking pro optimalizaci svých služeb a marketingových aktivit. To může probíhat s využíváním cookies nebo bez nich. Pokud si přejete další informace ohledně cookies a podobných technických prostředků, přečtěte si naše pravidla ohledně cookies. Na základě Cross-Device-Trackings je možné sledovat chování uživatelů na více zařízeních. V rámci Cross-Device-Trackings je možné sloučit data určitého prohlížeče nebo mobilního zařízení s jiným počítačem nebo zařízením, které je s počítačem nebo zařízením, odkud se data vyhledávala, propojené.

8. Využívání služeb a plugin ostatních

a)    Tradetracker

CASAMUNDO využívá na svých internetových stránkách nabídku společnosti Tradetracker Deutschland GmbH („Tradetracker“). Tradetracker je přidružená síť, která nabízí přidružený marketing. Cílem je prostřednictvím této internetové formy prodeje nabízet na internetových stránkách ostatních reklamu pro CASAMUNDO, která je odměňována formou provize za prodej nebo kliknutí. CASAMUNDO za tímto účelem poskytuje různé reklamní prostředky, které mohou využívat účastníci této přidružené sítě.

Společností provozující Tradetracker je TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Deutschland.

Tradetracker nainstaluje cookie, v němž je uloženo identifikační číslo přidruženého partnera, pořadové číslo návštěvníka a pořadové číslo reklamního prostředku. Tento Tracking-Cookie přitom neukládá žádné osobní údaje. Účelem ukládání těchto údajů je realizace vyplácení provizí mezi CASAMUNDO a přidruženým partnerem, které probíhá přes Tradetracker.

Subjekt údajů může ukládání cookies našimi internetovými stránkami můžete kdykoli zabránit příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče. Tím natrvalo zabráníte ukládání cookies. Dále můžete již uložené cookies kdykoli smazat přes internetový prohlížeč nebo jiný software. To umožňují všechny standardní internetové prohlížeče. Pokud subjekt údajů deaktivuje ukládání cookies v používaném internetovém prohlížeči, možná nebudete moci využívat všechny funkce našich internetových stránek, resp. přidruženého systému.

Platné předpisy o ochraně osobních údajů Tradetracker si můžete vyhledat na https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

b)    Google Analytics, Google Remarketing, Google AdSense & Google AdWords

Webové stránky CASAMUNDO využívají služeb Google-Analytics, Remarketing, Adsense a AdWords, služby Google Inc. („Google“) (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Google). Využívání zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. Tím je možné přiřadit datům, relacím a interakcím přes více zařízení pseudonym uživatelského ID, a tak analyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání těchto webových stránek, pro vytváření hlášení o aktivitě webových stránek a nabízení dalších služeb provozovateli webových stránek, které jsou spojené s využíváním webových stránek a internetu. To je i důvod našeho oprávněného zájmu na zpracování údajů. Právním základem pro využívání Google Analytics je § 15 odst. 3 TMG (zákon o elektronických médiích) resp. čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Relace a kampaně se po uplynutí určitého časového intervalu ukončí. Standardně se relace ukončí po 30 minutách bez aktivity a kampaně po šesti měsících. Časový limit pro kampaň může být maximálně dva roky. Podrobnější informace k podmínkám použití a ochraně údajů najdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na https://policies.google.com/?hl=de.

Přes odkaz Google na webových stránkách CASAMUNDO se na vašem koncovém zařízení uloží takzvaný Conversion-Cookie. Conversion-Cookie pozbude po třiceti dnech svou platnost a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Přes Conversion-Cookie se, pokud je ještě cookie platný, sleduje, zda se na našich webových stránkách vyhledávají určité podstránky. Pomocí Conversion-Cookie dokáže jak CASAMUNDO, tak i Google sledovat, zda subjekt údajů, který se dostal přes určité AdWords (odkazy) na naše internetové stránky, vygeneroval obrat, tedy provedl nákup nebo přerušil nákup. Ani CASAMUNDO, ani jiný inzerent Google-AdWords nezíská od Google informace, kterými by mohl subjekt údajů identifikovat.

Přitom se využívají „cookies“. Tím zjištěné informace o využívání této webové stránky se přenášejí na server společnosti Google v USA a zde se uloží. IP adresu Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru o tři poslední místa zkrátí, takže jednoznačné přiřazení fyzické osobě už není možné. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenese na sever společnosti Google v USA a teprve tam se zkrátí. Vaše IP adresa, kterou v rámci Google Analytics zprostředkoval Váš prohlížeč, se nespojuje s jinými daty společnosti Google Kromě toho Google respektuje Dohodu o ochraně osobních údajů "EU-U.S. Privacy Shield". Google tyto informace používá z pověření CASAMUNDO za účelem tvorby vyhodnocení internetových stránek, hlášení o aktivitě na webových stránkách pro společnost CASAMUNDO a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním internetových stránek a internetu obecně. Tyto informace Google předává dalším pouze v případě, že mu to zákon předepisuje, nebo pokud další zpracovávají tyto údaje pro společnost Google. Jiní poskytovatelé, včetně Google, používají uložené cookies k zobrazování na základě předchozích návštěv uživatele na těchto internetových stránkách. Google v žádném případě nepropojuje Vaši IP adresu s jinými údaji. Shromažďování a ukládání údajů je možné kdykoli zrušit s platností do budoucnosti. Využívání cookies společností Google můžete kdykoli deaktivovat, přičemž si vyhledáte stránku k deaktivaci Google reklamy (https://www.google.com/policies/technologies/ads/). Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat vytvořených prostřednictvím cookies, které se vztahují k Vašemu využívání těchto webových stránek (vč. Vaší IP adresy) pro společnost Google a jejich dalšímu zpracování touto společností, přičemž si stáhnete a nainstalujete Browser-Add-on. Opt-Out-Cookie zabrání dalšímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Abyste zabránili shromažďování prostřednictvím Universal Analytics napříč různými zařízeními, musíte provést Opt-Out na všech používaných zařízeních. Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě možná nebudete moci neomezeně využívat různé funkce internetových stránek CASAMUNDO. Používáním těchto internetových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním získaných údajů výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Navíc využíváme Google Analytics k vyhodnocování údajů z AdWords a Double-Click-Cookie ke statistickým účelům. Pokud si to nepřejete, je možné provést deaktivaci přes manažera zobrazování (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de).

c)    Seznam Sklik

Na internetových stránkách CASAMUNDO se využívá služba Seznam Sklik, služba společnosti Seznam.cz, A.S.. („Seznam“) (Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, CZ).

Přes odkaz Seznam na webových stránkách CASAMUNDO se na vašem koncovém zařízení uloží takzvaný Conversion-Cookie. Conversion-Cookie pozbude po třiceti dnech svou platnost a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Přes Conversion-Cookie se, pokud je ještě cookie platný, sleduje, zda se na našich webových stránkách vyhledávají určité podstránky. Pomocí Conversion-Cookie dokáže jak CASAMUNDO, tak i Seznam sledovat, zda subjekt údajů, který se dostal přes odkaz Sklik na naše internetové stránky, vygeneroval obrat, tedy provedl nákup nebo přerušil nákup. Ani CASAMUNDO, ani jiný inzerent Seznam Sklik nezíská od Seznamu informace, kterými by mohl subjekt údajů identifikovat.

Přitom se využívají „cookies“. Tím zjištěné informace o využívání této webové stránky se přenášejí na server společnosti Seznam a zde se uloží. Pokud navštívíte určité internetové stránky CASAMUNDO a cookie je ještě platný, dokáže Seznam a CASAMUNDO rozeznat, že jste klikli na odkaz a byli jste přesměrováni na tyto stránky. Každý zákazník Seznam Sklik obdrží jiný cookie. Proto není možné vysledovat cookies přes webové stránky zákazníků Sklik.
Informace získané prostřednictvím Conversion-Cookie slouží k vytváření Conversion statistik pro zákazníky Sklik, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Přitom získají zákazníci informaci o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich odkaz a byli přesměrováni na stránky, které mají Conversion-Tracking-Tag. Nezískají však informace, díky kterým by mohli uživatele osobně identifikovat.

Retargeting-Technologie využívají cookies nebo reklamní ID a zobrazují reklamu na základě Vašeho dosavadního vyhledávání.

Pokud se nechcete na Tracking podílet, můžete využívání kdykoli zamítnout, když zabráníte instalaci cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče (možnost deaktivace). Potom nebudete zahrnuti do statistik Conversion-Tracking.

Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Seznam najdete na: http://www.imedia.cz/, https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi.

d)    Google Maps Plugin

Na našich webových stránkách používáme Plugin internetové služby Google Maps. Provozovatelem Google Maps je společnost Google Inc., se sídlem v USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Používáte-li na našich webových stránkách službu Google Maps, informace o používání těchto webových stránek a Vaše IP adresa se sdělí serveru společnosti Google v USA a na tomto serveru se také uloží. Neznáme přesný obsah přenesených dat, ani jejich využívání společností Google. Společnost v této souvislosti odmítá propojení dat s informacemi z jiných služeb Google a shromažďování osobních údajů. Google však tyto informace může předávat dalším osobám nebo společnostem. Pokud ve svém prohlížeči deaktivujete Javascript, zabráníte tak funkci aplikace Google Maps. Můžete však využít také zobrazení map na našich webových stránkách. Využíváním našich webových stránek udělujete svůj souhlas s popsaným shromažďováním a zpracováním informací společností Google Inc.. Další informace k předpisům o ochraně osobních údajů a podmínkám použití pro Google Maps najdete zde: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

e)    Google Fonts

CASAMUNDO využívá na svých internetových stránkách fonty Google („Google Fonts“). Google Fonts provozuje společnost Google Inc. („Google“)
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.)

Váš prohlížeč při vyvolání stránek společnosti CASAMUNDO načítá potřebné fonty do cache prohlížeče. To je nutné, aby prohlížeč mohl zobrazit vizuálně vylepšenou podobu našeho textu. Pokud váš prohlížeč tuto funkci nepodporuje, bude k zobrazení použito standardního fontu vašeho počítače. Využití tohoto fontu je provedeno na základě vyvolání serveru, zpravidla některého serveru společnosti Google v USA. Tím je serveru sdělena informace, které internetové stránky společnosti CASAMUNDO jste navštívili.

Při vyvolání stránky nejsou do Google Fonts API odesílány žádné soubory cookies návštěvníků internetové stránky. Data, která byla předána v souvislosti s vyvoláním stránky, jsou odeslána na specifické zdrojové domény jako jsou fonts.googleapis.com nebo fonts.gstatic.com. Nebudou spojována s daty, která jsou případně získávána nebo využívána v souvislosti s paralelním využíváním autentifikovaných služeb Google, jako je Gmail. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby ze serverů společnosti Google nebyly fonty načítány.

Společnost CASAMUNDO využívá službu Google Fonts v zájmu propracovanějšího zobrazení nabídky online. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR („oprávněný zájem s ohledem na výše uvedené účely“).

Bližší informace o podmínkách použití a ochraně dat najdete na stránkách https://www.google.de/intl/de/policies/privacy a https://adssettings.google.com/authenticated.

9. Šifrování SSL

Zabezpečujeme Vaše údaje v platebním styku, jakož i všechny ostatní osobní údaje. Proto naše stránky z bezpečnostních důvodů a pro ochranu Vašeho důvěrného a osobního obsahu při přenosu v platebním styku a veškerém dalším přenosu dat používají šifrování SSL. Sami můžete zjistit, zda je šifrování SSL aktivováno či nikoli. Použití šifrování rozpoznáte na adresním řádku prohlížeče. Pouze pokud vidíte v adresním řádku prohlížeče „https://“, je přenos dat šifrovaný. Řádek prohlížeče „https://“ signalizuje použití šifrování SSL, platební styk bude nyní probíhat šifrovaně. Aktivací šifrování SSL se ostatním znemožní číst Vaše osobní údaje. Proto své údaje přenášejte jen s aktivovaný šifrováním SSL a v případě pochybností se obraťte na nás.

10. Práva subjektu údajů

DS-GVO poskytuje subjektům údajů za určitých podmínek různá práva. Pokud je chcete uplatnit, nebo byste k nim rádi získali další informace, kdykoli se obraťte na nás nebo našeho inspektora ochrany údajů (kontaktní údaje viz pod bodem 11).

a)    Právo na přístup

Každý subjekt údajů smí v souladu s DS-GVO požadovat přístup k informaci, zda se jeho osobní údaje zpracovávají. Pokud se osobní údaje subjektu údajů zpracovávají, má tento subjekt nárok na přístup k následujícím informacím:

 • účel zpracování,
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají,
 • příjemce nebo kategorie příjemců, pro něž se osobní údaje zveřejňovaly nebo ještě budou zveřejňovat, především v případě příjemců z třetích zemí nebo mezinárodních organizací,
 • pokud možno plánované období, na které se osobní údaje uloží nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení tohoto období,
 • existenci práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se subjektu týkají nebo na omezení jejich zpracování správcem nebo právo vznést odpor proti tomuto zpracování,
 • existenci stížnostního práva u dozorčího úřadu,
 • pokud se osobní údaje nezískaly od subjektu údajů: Všechny dostupné informaci o původu údajů,
 • existenci automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování dle článku 22 odst.1 a odst. 4 DS-GVO a — minimálně v těchto případech — vypovídající informace o zapojené logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů

Navíc má subjekt údajů právo na informace o tom, zda se osobní údaje předávaly třetím zemím nebo mezinárodním organizacím. Je-li tomu tak, má subjekt údajů dále právo na to, obdržet informace o vhodných zárukách v souvislosti s přenosem.

b)    Právo na opravu

Každý subjekt údajů má dle DS-GVO právo vůči správci na opravu a/nebo doplnění v případě, že zpracovávané osobní údaje, které se subjektu týkají nejsou správné nebo kompletní. Správce musí opravu neprodleně provést.

c)    Právo na vymazání

Každý subjekt údajů může dle DS-GVO požadovat od správce okamžité vymazání svých osobních údajů, pokud k tomu má následující důvody:

 • Osobní údaje se shromažďovaly nebo jinak zpracovávaly pro účel, pro nějž již nejsou potřeba.
 • Subjekt údajů zruší svůj souhlas, o který se zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO opíralo, a neexistuje jiný oprávněný základ pro zpracování.
 • Subjekt údajů vyjadřuje nesouhlas se zpracováním v souladu s čl. 21 odst. 1 DS-GVO, a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vyjadřuje nesouhlas se zpracováním v souladu s čl. 21 odst. 2 DS-GVO.
 • Osobní údaje se zpracovávaly neoprávněně.
 • Vymazání osobních údajů je vyžadováno pro splnění právního závazku dle práva Evropské unie nebo dle práva členských států, jimž správce podléhá.
  • Osobní údaje se shromažďovaly v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 DS-GVO.

d)    Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má dle DS-GVO právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud existuje některý z následujících předpokladů:

 • Subjekt údajů popírá správnost osobních údajů a to na dobu, která umožňuje správci zkontrolovat správnost osobních údajů.
 • Zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá vymazání osobních údajů a namísto toho vyžaduje omezení využívání osobních údajů.
 • Správce už dále nepotřebuje osobní údaje pro účel zpracování, subjekt údajů je však potřebuje pro uplatnění, plnění nebo obhajobu svých právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku vůči zpracování dle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a ještě není jisté, zda nepřevažují oprávněné důvody správce vůči oprávněným důvodům subjektu údajů.

e)    Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů má dle DS-GVO právo získat své osobní údaje, které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu. Kromě toho má subjekt právo předat tyto údaje jinému správci bez postihu správcem, jemuž osobní údaje původně poskytla, pokud se zpracování zakládá na svolení dle čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na smlouvě dle čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO a zpracování probíhá pomocí automatizovaných postupů, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jež byla správci svěřena.

Navíc má subjekt údajů při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů dle čl. 20 odst. 1 DS-GVO právo na zajištění zprostředkování osobních údajů od jednoho správce přímo k jinému správci, pokud je to technicky uskutečnitelné a pokud tímto nebudou narušena práva a svobody jiných osob.

f)    Právo na vznesení námitky

Každý subjekt údajů má dle DS-GVO právo (z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní situace) kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DS-GVO. To platí i pro profilování, které se na tomto ustanovení zakládá.

Pokud CASAMUNDO zpracovává osobní údaje za účelem přímého marketingu, má subjekt údajů právo, kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů za účelem takového marketingu. To platí i pro profilování, pokud s přímým marketingem souvisí. Pokud vznese subjekt údajů vůči společnosti CASAMUNDO námitku ohledně zpracování za účelem přímého marketingu, nebude již společnost CASAMUNDO osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat.

Navíc má subjekt údajů právo (z důvodů, které vyplývají z konkrétní situace) vznést na základě čl. 89 odst. 1 DS-GVO námitku vůči zpracování svých osobních údajů, které společnost CASAMUNDO využívá k vědeckému nebo historickému výzkumu či statistickým účelům, pokud ovšem takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

g)    Automatické individuální rozhodování včetně profilování

Každý subjekt údajů má dle DS-GVO právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, založeného výhradně na automatickém zpracování (včetně profilování), které má pro subjekt právní účinek nebo se ho podobným způsobem dotýká, pokud toto rozhodnutí:

 • není nezbytné pro plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo
 • je na základě právních předpisu Evropské unie nebo členských států, jimž správce podléhá, přípustné a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření pro ochranu práv a svobod i oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo
 • proběhne s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí

 • nezbytné pro plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo
 • proběhne s výslovným souhlasem subjektu údajů,

učiní společnost CASAMUNDO přiměřená opatření pro ochranu práv a svobod i oprávněných zájmů subjektu údajů, což zahrnuje i minimálně právo na vynucení zásahu osoby ze strany správce na vyjasnění vlastního stanoviska k napadnutí takového rozhodnutí.

h)    Právo na zrušení souhlasu pro oblast ochrany osobních údajů

Každý subjekt údajů má dle DS-GVO právo, kdykoli zrušit udělený souhlas ke zpracování osobních údajů.

i)    Podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu

Dále máte dle DS-GVO právo podat u příslušného dozorčího úřadu stížnost ohledně shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Naši příslušným dozorčím úřadem je:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg.

Můžete se však obrátit i na příslušný dozorčí úřad v místě svého bydliště.

11. Inspektor ochrany údajů

Máte dotazy k ochraně údajů?  Kdykoli se obraťte na inspektora ochrany údajů pro naši společnost, kterým je pan Alexander Engel (CASAMUNDO GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg) a zašlete e-mail na adresu datenschutznull@nullcasamundo.de.

↑ nahoru 
Moje CASAMUNDO

Zde si můžete prohlédnout seznam naposledy
prohlížených prázdninových pobytů a ještě mnohem více!

Tato internetová stránka využívá cookies
Tato internetová stránka využívá cookies. Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší služby a analyzovat využívání našich internetových stránek a pro personalizovanou reklamu, jsou nutné soubory cookies. Proto vás žádáme o souhlas s využíváním souborů cookies. Podrobné informace o použití souborů cookies najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo klepněte na možnost „Ne“, pokud si takové použití nepřejete. Toto hlášení již nezobrazovat.
Ok, rozumím.